PAGAMENTI IDRA 2022 (SOCI AII – SII – AIMETA – IAHR – FIST – ITCOLD – AIIA – AIOM – AISSA – CIRF – ISCRITTI ALL ORDINE DEGLI INGEGNERI (CENA SOCIALE ESCLUSA)

SOCI AII - SII - AIMETA - IAHR - FIST - ITCOLD - AIIA AIOM - AISSA - CIRF - ISCRITTI ALL ORDINE DEGLI INGEGNERI